به ارث بردن bean در اسپرینگ

0
6

به نام خدا

برای مشخص کردن رابطه وراثت بین bean ها، باید از خصیصه parent از bean استفاده کنیم. در اینصورت مقادیر bean پدر، در bean فعلی به ارث می رسد.

بیایید مثالی ساده از ارث بری bean در فریمورک اسپرینگ با هم ببینیم.

Employee.java

این کلاس شامل سه ویژگی (property) است، سه سازنده دارد و متود show که برای نمایش مقادیر استفاده می شود.

package com.javatpoint; 
 
public class Employee { 
private int id; 
private String name; 
private Address address; 
public Employee() {} 
 
public Employee(int id, String name) { 
  super(); 
  this.id = id; 
  this.name = name; 
} 
public Employee(int id, String name, Address address) { 
  super(); 
  this.id = id; 
  this.name = name; 
  this.address = address; 
} 
 
void show(){ 
  System.out.println(id+" "+name); 
  System.out.println(address); 
} 
 
}

Address.java

package com.javatpoint; 
 
public class Address { 
private String addressLine1,city,state,country; 
 
public Address(String addressLine1, String city, String state, String country) { 
  super(); 
  this.addressLine1 = addressLine1; 
  this.city = city; 
  this.state = state; 
  this.country = country; 
} 
public String toString(){ 
  return addressLine1+" "+city+" "+state+" "+country; 
} 
 
}

applicationContext.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<beans 
  xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" 
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
  xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p" 
  xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans  
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd"> 
 
<bean id="e1" class="com.javatpoint.Employee"> 
<constructor-arg value="101"></constructor-arg> 
<constructor-arg value="Sachin"></constructor-arg> 
</bean> 
 
<bean id="address1" class="com.javatpoint.Address"> 
<constructor-arg value="21,Lohianagar"></constructor-arg> 
<constructor-arg value="Ghaziabad"></constructor-arg> 
<constructor-arg value="UP"></constructor-arg> 
<constructor-arg value="USA"></constructor-arg> 
</bean> 
 
<bean id="e2" class="com.javatpoint.Employee" parent="e1"> 
<constructor-arg ref="address1"></constructor-arg> 
</bean> 
 
</beans>

Test.java
این کلاس bean را از فایل applicationContext.xml گرفته و متود show را فراخوانی می کند.

package com.javatpoint; 
 
import org.springframework.beans.factory.BeanFactory; 
import org.springframework.beans.factory.xml.XmlBeanFactory; 
import org.springframework.core.io.ClassPathResource; 
import org.springframework.core.io.Resource; 
 
public class Test { 
public static void main(String[] args) { 
  Resource r=new ClassPathResource("applicationContext.xml"); 
  BeanFactory factory=new XmlBeanFactory(r); 
   
  Employee e1=(Employee)factory.getBean("e2"); 
  e1.show(); 
   
} 
}
همچنین بخوانید:  آموزش CCNP Routing - قسمت اول

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید